ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

Φοβάμαι μήπως χαθεί η ιδεολογία στη γη και γίνουμε ανθρωπάκια που θα θέλουμε να καλοπεράσουμε, που θα θέλουμε να κάνουμε καταναλωτική ζωή.

Κι εμείς οι Έλληνες ακόμα, να χάσουμε αυτό που λέγεται αξιοπρέπεια, αυτό που λέγεται αγωνιστικότητα. Ναι, αυτό φοβάμαι περισσότερο από όλα…”

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ…

Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Συνεχίζει τη λειτουργία του το Μακεδονία Παλλάς


Τη συνέχιση της λειτουργίας του ξενοδοχείου Μακεδονία Παλλάς, τουλάχιστον για τους επόμενους δέκα μήνες αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Η διοίκηση του ΙΚΑ οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή με βασικούς στόχους την διατήρηση της εμπορικής και μισθωτικής αξίας του ξενοδοχείου «Μακεδονία Παλλάς» και της λειτουργικότητας κτιρίου και εξοπλισμού μέχρι την ανάληψη της εκμετάλλευσής του από τον ανάδοχο του διεθνούς διαγωνισμού και την επαναπρόσληψη του προσωπικού.
Η διάρκεια της ιδιότυπης σύμβασης παραχώρησης της χρήσης του Ξενοδοχείου θα αρχίζει την 14η Ιανουαρίου 2012 και θα λήγει την 31η Οκτωβρίου 2012. Το Ίδρυμα θα διατηρεί το δικαίωμα όπως με μονομερή δήλωσή του παρατείνει την διάρκεια μέχρι τρεις κατ'ανώτατο όριο μήνες υπό την προϋπόθεση ότι η περί παρατάσεως δήλωση περιέλθει στην αντισυμβαλλομένη εταιρία το αργότερο μέχρι 31ης Μαΐου 2012.
Το αντάλλαγμα που οφείλεται στο Ίδρυμα για την συνέχιση της εκμετάλλευσης ορίζεται σε πέντε χιλιάδες ευρώ ανά μήνα. Με το τέλος της περιόδου η αντισυμβαλλομένη εταιρία θα καταβάλλει στο Ίδρυμα πέραν του άνω ποσού και τα τυχόν καθαρά κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων από την εκμετάλλευση του Ξενοδοχείου. Το Ίδρυμα θα έχει δικαίωμα πρόσβασης και ελέγχου στα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της χρήσης.
Η εταιρία θα παραδώσει στο Ίδρυμα τραπεζική εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση, ύψους 100.000 ευρώ ως εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων του συμφωνητικού.
Η εταιρία θα δεσμευθεί να επαναπροσλάβει σταδιακά και το αργότερο εντός 45 ημερών από την έναρξη της ιδιότυπης σύμβασης το 95% των μόνιμων θέσεων εργασίας που είχε από την 1.10.2011
Στην ασφάλιση του Ξενοδοχείου (ακινήτου και εξοπλισμού) που θα προβεί η αντισυμβαλλομένη εταιρία με έξοδά της, θα περιληφθεί όρος περί εκχώρησης του ασφαλίσματος στο Ίδρυμα σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου.
Κατά τα λοιπά ο τρόπος λειτουργία και εκμετάλλευσης του Ξενοδοχείου θα ρυθμίζεται από τους σχετικούς όρους του μισθωτηρίου προσαρμοζόμενους ανάλογα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: